Profielpagina van Marjolijn Heerings

Wat is goede zorg?

Het probleem

Wat goede zorg is, is niet eenduidig. Patiënten, naasten en professionals kunnen hier verschillend naar kijken. Ook de nationale beleidscontext heeft sterke invloed op hoe door betrokkenen wordt gedacht over goede zorg en hoe zorgaanbieders hier vorm aan kunnen geven. Het evalueren van kwaliteit van zorg is omgeven met normatieve keuzes. Kwantitatieve methoden om kwaliteit van zorg te meten, zoals Routine Outcome Monitoring, doen geen recht aan deze normatieve complexiteit. Bovendien brengen kwantitatieve methoden administratielast met zich mee en dragen zij doorgaans te weinig bij aan het ontwikkelen van een lerende organisatie: een organisatie waarin professionals, cliënten en naasten kwaliteit co-creëren.

Het alternatief

Om beter aan te sluiten bij de dagelijkse praktijk van de zorg en ondersteuning moeten we de evaluatie van kwaliteit anders organiseren. Door het inzetten van kwalitatieve onderzoeksmethoden komen de ervaringen, behoeften en (on-)mogelijkheden van cliënten, naasten en professionals centraal te staan bij kwaliteitsevaluatie. Methoden vanuit participatief actieonderzoek en co-design faciliteren hen actief aan kwaliteitsontwikkeling bij te dragen.

Marjolijns bijdrage

Binnen mijn onderzoeksgroep Healthcare Governance van de Erasmus School of Health Policy & Management (Erasmus Universiteit Rotterdam) is ruime expertise op het gebied van evalueren, verbeteren en verantwoorden van kwaliteit van zorg vanuit principes van kwalitatief onderzoek. Met collega’s ontwikkelde ik de ‘Als je het ons vraagt’-methode die concrete handvatten biedt om binnen teams aan kwaliteit te werken. Ook werken wij samen met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)  aan het vormgeven van narratieve manieren van verantwoorden en met het Zorginstituut Nederland (ZiN) aan het inbedden van patiëntparticipatie.

Heeft u vragen of wilt u ideeën opdoen? Neem contact op met Marjolijn Heerings over de volgende onderwerpen:

  • Kwaliteit evalueren en verbeteren vanuit kwalitatieve onderzoeksmethodologie (de ‘Als je het ons vraagt’- methode)
  • Onderzoeken van de werkzaamheid van interventies, programma’s en organisaties vanuit kwalitatieve onderzoeksmethodologie
  • Ethische aspecten van zorg, management en beleid 
  • Etnografisch onderzoek
  • Participatief actie onderzoek 
  • Egodocumenten in boekvorm als databron (zie de collectie www.patientervaringsverhalen.nl)
  • Creatieve onderzoeksmethoden zoals photovoice, film en theater
  • Thematische analyse
  • Narratieve analyse
  • Abductieve analyse (werken met theorie)