KOG zoekt een fenomenologische en narratieve benadering van mentale gezondheid

De aftrap

Met enthousiasme zien wij uit naar het eerste symposium van het KOG:

Qualitative Approaches in Mental Health Research

Het symposium vindt plaats op 11 maart 12:30-14:00 als onderdeel van de International Convention of Psychological Science (ICPS), in Brussels, Belgium. 

Lisa introduceert het symposium, en stelt aan u voor: het Kwalitatief Onderzoekscollectief GGZ! Vier bestuursleden illustreren daarna het belang van kwalitatieve methodologie met voorbeelden uit eigen onderzoek:

Femke zal spreken over het inherent kwalitatieve proces van betekenisgeving bij het invullen van zelfrapportage. Marjolijn vertelt over haar analyse van boeken geschreven door mensen die een psychose hebben meegemaakt.  Nienke presenteert narratief onderzoek naar betekenisgeving aan trauma bij mensen met psychosegevoeligheid. Arjen zal een video tonen met interviews met studenten psychologie die kwalitatief onderzoek hebben gedaan.

Samen met het publiek gaan we in discussie over kwalitatief denken en pluraliteit van methoden in psychologisch onderzoek. Komt dat zien!

KOG biedt methodologische advies consultancy meetings en klankborden

KOG krijgt subsidie!

Wat?

KOG ontwikkelt kennisproducten bestaande uit een reeks van 6 online tutorials over het doen van kwalitatief onderzoek. Deze tutorials omvatten en verbinden ontologische-, epistemologische, en methodologische kaders van kwalitatief onderzoek. Ook bieden ze navigatie in de methodologische literatuur en gaan we in op veelvoorkomende valkuilen in kwalitatieve methodologie.

Waarom?

In het huidig evidence-based discours van wetenschappelijk onderzoek worden onderzoeksmethodes dikwijls toegepast zonder kennis van of reflectie op de filosofische uitgangspunten. Met name omdat één wetenschappelijk perspectief (kwantitatief, experimenteel, hypothese toetsend) vanzelfsprekend lijkt en daarmee niet zorgvuldig wordt gekozen tussen verschillende benaderingen. Ons project slaat een brug tussen filosofie en psychiatrie door ontologie (onze ideeën over wat ‘de werkelijkheid’ is), epistemologie, (onze ideeën over wat kennis is), normativiteit (onze ideeën over wat het goede is) en methodologie (hoe we fenomenen concreet onderzoeken) in samenhang met elkaar te beschouwen. 

Door de inzet van kwalitatief onderzoek kunnen bestaande onderzoekspraktijken worden verrijkt en kan meer diversiteit en reflexiviteit ontstaan. Een belangrijke meerwaarde van kwalitatief onderzoek is dat het in staat is ervaringen in de eigen woorden van de respondent weer te geven. Dit wordt ook wel het ‘emic’ perspectief genoemd. Het doel van kwalitatief onderzoek in de GGZ is vaak om ervaringen met ziekte, zorg, en herstel in de diepte te begrijpen en beter invoelbaar te maken (‘verstehen’). Door de open manieren van dataverzameling (bijvoorbeeld participatieve observaties en interviews) krijgen respondenten de ruimte om te delen wat er voor hen daadwerkelijk toe doet. Dit in tegenstelling tot kwantitatief hypothese toetsend onderzoek waarin de onderzoeker vooraf veel sterker invloed uitoefent op wat als belangrijk geldt; bijvoorbeeld door het onderwerp waarop respondenten worden bevraagd van tevoren sterk in te kaderen in vragenlijsten en de antwoordmogelijkheden te beperken. Kwalitatief onderzoek is daarmee ook een manier om tegenwicht te bieden aan reductionisme. Waar context in kwantitatief onderzoek nog weleens als ‘ruis’ wordt gezien, staat het ‘begrijpen in context’ bij kwalitatief onderzoek juist centraal. Door het open karakter geeft kwalitatief onderzoek ook meer mogelijkheden voor verrassende en verfrissende inzichten in een fenomeen. Naast het patiënten perspectief kunnen ook de ervaringen van hulpverleners, naasten en hun interacties onderwerp zijn van studie, of op fenomenen op meso- of macroniveau.

Doelen

In brede zin beogen we met ons collectief een cultuurverandering in de GGZ te ondersteunen op twee vlakken: 1) het denken over en benaderen van mentale gezondheid (door o.a. inclusie van eerste persoonsperspectieven en reflectie op dominante discoursen) en 2) het denken over kwaliteit van zorg en ondersteuning (door een beweging van kwantificeren en benchmarken naar het centraal stellen van een narratieve benaderingen en kritische bevraging van conceptuele kaders om zo recht te doen aan de complexiteit van de zorg (zie bijvoorbeeld: Cribb, 2021; Zorgvisie, 2022). We willen dit gaan doen door het ontsluiten van inzichten over ontologie, epistemologie en methodologie van kwalitatief onderzoek in de GGZ. 

Onze specifieke doelen met betrekking tot deze aanvraag zijn:

  • Ontwikkeling van tutorialreeks die een basiscursus in kwalitatief onderzoek vormt voor geïnteresseerde studenten, onderzoekers, GGZ-professionals en ervaringsdeskundigen met geen of beperkte voorkennis. 

 

Leerdoelen voor de tutorial zijn:

  • Bewustwording en kennis van verschillende onderzoek paradigma’s en methodologie  
  • Kennis van samenhang tussen ontologie, epistemologie en methodologie en reflectie hierop om tot een weloverwogen onderzoeksdesign te komen
  • Basiskennis van verschillende kwalitatieve methodes, voldoende om een kwalitatief onderzoek te kunnen opzetten en uitvoeren
  • Oriëntatie in het veld van kwalitatief onderzoek

Wanneer?

We werken van zomer tot winter 2023 aan de scripts en opnames voor kennisclips.

Houd de website in de gaten, of laat je hier emailadres achter om op de hoogte te blijven!

KOG biedt methodologische advies consultancy meetings en klankborden

KOG krijgt subsidie!

Stichting Psychiatrie & Filosofie kent KOG subsidie toe in de Open Call 2022, die werd aangevraagd om kennisclips te ontwikkelen en delen via de website koggz.nl. Stichting Psychiatrie & Filsofie was lovend over het intiatief om kwalitatief onderzoek breed en laagdrempelig te verspreiden en toegankelijk te maken voor klinisch onderzoekers op universiteiten, instellingen, en daarbuiten. Stichting Psychiatrie & Filosofie ondersteunt de missie van het KOG financieel, maar ook inhoudelijk, door haar netwerk te informeren. KOG dankt Stichting Psychiatrie & Filosofie van harte voor deze belangrijke steun om het denken in en over de GGZ te verrijken!

Wat?

KOG ontwikkelt kennisproducten bestaande uit een reeks van 6 online tutorials over het doen van kwalitatief onderzoek. Deze tutorials omvatten en verbinden ontologische-, epistemologische, en methodologische kaders van kwalitatief onderzoek. Ook bieden ze navigatie in de methodologische literatuur en gaan we in op veelvoorkomende valkuilen in kwalitatieve methodologie.

Waarom?

In het huidig evidence-based discours van wetenschappelijk onderzoek worden onderzoeksmethodes dikwijls toegepast zonder kennis van of reflectie op de filosofische uitgangspunten. Met name omdat één wetenschappelijk perspectief (kwantitatief, experimenteel, hypothese toetsend) vanzelfsprekend lijkt en daarmee niet zorgvuldig wordt gekozen tussen verschillende benaderingen. Ons project slaat een brug tussen filosofie en psychiatrie door ontologie (onze ideeën over wat ‘de werkelijkheid’ is), epistemologie, (onze ideeën over wat kennis is), normativiteit (onze ideeën over wat het goede is) en methodologie (hoe we fenomenen concreet onderzoeken) in samenhang met elkaar te beschouwen. 

Door de inzet van kwalitatief onderzoek kunnen bestaande onderzoekspraktijken worden verrijkt en kan meer diversiteit en reflexiviteit ontstaan. Een belangrijke meerwaarde van kwalitatief onderzoek is dat het in staat is ervaringen in de eigen woorden van de respondent weer te geven. Dit wordt ook wel het ‘emic’ perspectief genoemd. Het doel van kwalitatief onderzoek in de GGZ is vaak om ervaringen met ziekte, zorg, en herstel in de diepte te begrijpen en beter invoelbaar te maken (‘verstehen’). Door de open manieren van dataverzameling (bijvoorbeeld participatieve observaties en interviews) krijgen respondenten de ruimte om te delen wat er voor hen daadwerkelijk toe doet. Dit in tegenstelling tot kwantitatief hypothese toetsend onderzoek waarin de onderzoeker vooraf veel sterker invloed uitoefent op wat als belangrijk geldt; bijvoorbeeld door het onderwerp waarop respondenten worden bevraagd van tevoren sterk in te kaderen in vragenlijsten en de antwoordmogelijkheden te beperken. Kwalitatief onderzoek is daarmee ook een manier om tegenwicht te bieden aan reductionisme. Waar context in kwantitatief onderzoek nog weleens als ‘ruis’ wordt gezien, staat het ‘begrijpen in context’ bij kwalitatief onderzoek juist centraal. Door het open karakter geeft kwalitatief onderzoek ook meer mogelijkheden voor verrassende en verfrissende inzichten in een fenomeen. Naast het patiënten perspectief kunnen ook de ervaringen van hulpverleners, naasten en hun interacties onderwerp zijn van studie, of op fenomenen op meso- of macroniveau.

Doelen

In brede zin beogen we met ons collectief een cultuurverandering in de GGZ te ondersteunen op twee vlakken: 1) het denken over en benaderen van mentale gezondheid (door o.a. inclusie van eerste persoonsperspectieven en reflectie op dominante discoursen) en 2) het denken over kwaliteit van zorg en ondersteuning (door een beweging van kwantificeren en benchmarken naar het centraal stellen van een narratieve benaderingen en kritische bevraging van conceptuele kaders om zo recht te doen aan de complexiteit van de zorg (zie bijvoorbeeld: Cribb, 2021; Zorgvisie, 2022). We willen dit gaan doen door het ontsluiten van inzichten over ontologie, epistemologie en methodologie van kwalitatief onderzoek in de GGZ. 

Onze specifieke doelen met betrekking tot deze aanvraag zijn:

  • Ontwikkeling van tutorialreeks die een basiscursus in kwalitatief onderzoek vormt voor geïnteresseerde studenten, onderzoekers, GGZ-professionals en ervaringsdeskundigen met geen of beperkte voorkennis. 

 

Leerdoelen voor de tutorial zijn:

  • Bewustwording en kennis van verschillende onderzoek paradigma’s en methodologie  
  • Kennis van samenhang tussen ontologie, epistemologie en methodologie en reflectie hierop om tot een weloverwogen onderzoeksdesign te komen
  • Basiskennis van verschillende kwalitatieve methodes, voldoende om een kwalitatief onderzoek te kunnen opzetten en uitvoeren
  • Oriëntatie in het veld van kwalitatief onderzoek

Wanneer?

We werken van zomer tot winter 2023 aan de scripts en opnames voor kennisclips.

Houd de website in de gaten, of laat je hier emailadres achter om op de hoogte te blijven!